25
آذر
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت حمل و نقل و خدمات دریائی آبادان (سهامی خاص)
دسته بندی:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت حمل و نقل و خدمات دریائی آبادان (سهامی خاص) به شماره ثبت: ۵۷۲۵۲ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۲۳۳۳۹ بدینوسیله از صاحبان سهام…