اعضای هیات مدیره شرکت آبادان

ابوالفضل بختیاری

ابوالفضل بختیاری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد مدیریت

پیمان نوری

پیمان نوری

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی حقوق

میثم جاهدی

میثم جاهدی

عضو هیئت مدیره

بارهای حمل شده (تن)
مشتریان در سراسر ایران
وسایل نقلیه
افزاد در تیم ما