حقوق و وظايف متصدّى حمل و نقل
دسته بندی:

حقوق و وظايف متصدّى حمل و نقل متصدّى حمل و نقل که مسؤوليت حمل کالائى را از نقطه‌اى به نقطه ديگر بر عهده دارد داراى حقوق و وظايفى است که در ماده ۳۸۴…