5
اسفند
أخذ مجوز بزرگ مقیاس هوشمند
دسته بندی:

در سایه تلاش و پیگیریهای مدیریت ، شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان موفق به دریافت مجوز بزرگ مقیاس هوشمند در زمینه حمل و نقل گردید و از این تاریخ شرکت…

5
اسفند
دسته بندی:

درسایه تلاش و پیگیریهای مستمر مدیریت ، شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان موفق به أخذ پروانه تأسیس مرکز تخصصی خدمات یادگیری فنی و حرفه ای در رشته حمل و نقل…