ماشین یک
نماینده پردازش اسناد صادرات هوا شرح موقعیت: مدیریت ، ارزیابی و ارزیابی اطلاعات لازم برای ساخت پروژه به موقع ، در بودجه و کیفیت مشخص شده توسط اسناد قرارداد برای مناطق اختصاص یافته....
حمل و نقل هوایی
وظایف و مسئولیتهای اساسی تحقیقات سایت؛ مقدار / برخاستن مواد؛ بررسی تخمین ها برای پسوندها ، صحت و خطاها. تهیه برنامه تخمین برای بررسی مناقصه ها؛ بودجه / هزینه کردن؛ تماس با مشاغل...