وظایف و مسئولیتهای اساسی
تحقیقات سایت؛
مقدار / برخاستن مواد؛
بررسی تخمین ها برای پسوندها ، صحت و خطاها.
تهیه برنامه تخمین برای بررسی مناقصه ها؛
بودجه / هزینه کردن؛
تماس با مشاغل فرعی و تأمین کنندگان برای قیمت گذاری
ارزیابی نقل و انتقالات زیر معاملات؛
پیشنهاد تجارت فرعی؛
شرکت در بسته شدن مناقصه.
جمع آوری و تراکم مناقصه های موفق و ناموفق؛
برای تأیید اهداف خود برای نقل قول ، با پیمانکاران / پیمانکاران دعوت شده دنبال کنید.
روابط زیر پیمانکار / تأمین کننده را حفظ کنید.
حفظ قیمت واحد و دانش بهره وری و بانک اطلاعاتی؛
برنامه پیشرفت شغلی را حفظ کنید.
سایر وظایف و مسئولیتها در صورت لزوم.