23
اسفند
همایش پنجاهمین سال فعالیت شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان
دسته بندی:

 همایش سراسری گرامیداشت پنجاهمین سال فعالیت شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان با حضور جناب آقای هوشیاری مدیرعامل و تعدادی از مدیران شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین(سیتا) ، شرکت سرمایه گذاری…