31
خرداد
آیین رونمایی از مرحله اول توسعه و نوسازی ناوگان شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان.
دسته بندی:

آیین رونمایی از مرحله اول توسعه و نوسازی ناوگان شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان. به گزارش روابط عمومی شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان، آیین رونمایی از مرحله…