حمل وتوزیع آرد 14 استان کشور حدود 3 میلیون تن در سال حمل گندم از مبادی ومزارع به سیلو ها وکارخانجات آرد در سطح کشور حدود 8 میلیون تن در سال