شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان

شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان

شرکت حمل و نقل آبادان

بزرگترین حمل و نقل جاده ای کشور

پیشرفته ترین ناوگان روز دنیا

شرکت حمل و نقل آبادان layer

حمل گندم به سراسر نقاط کشور

شرکت حمل و نقل آبادان layer

حمل سریع و مطمئن

دسترسی آسان به شعبات آبادان در سراسر کشور

lorem ipsum dolor sit layer
lorem ipsum dolor sit layer
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

اعضای هیئت مدیره

Jane

اصغر سلطانی

مدیر عامل

کارشناسی-علوم سیاسی

تاریخ تولد : 1336/11/29

Jane

جعفر رشیدی

رئیس هیئت مدیره - موظف

کارشناسی - مدیریت دولتی

تاریخ تولد : 1338/08/30

Jane

محمد رضا زارعی

عضو هیئت مدیره - غیر موظف

کارشناسی ارشد - علوم اقتصادی

تاریخ تولد : 1349/08/11

حرکت به بالا