آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت حمل و نقل و خدمات دریائی آبادان (سهامی خاص)

ارسال شده توسط addmin
دسته بندی:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت حمل و نقل و خدمات دریائی آبادان (سهامی خاص)

به شماره ثبت: ۵۷۲۵۲ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۲۳۳۳۹ بدینوسیله از صاحبان سهام یا نماینده قانونی صاحب سهم شرکت حمل و نقل و خدمات دریائی آبادان (سهامی خاص) دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مذکور که رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۰۳ در محل شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به آدرس خیابان شهید بهشتی ، خیابان پاکستان ، بن بست چهارم پلاک ۴ ، طبقه ۴ سالن اجتماعات تشکیل می گردد حضور یابند.

دستور جلسه

۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره

۲ – سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

هیئت مدیره

شرکت حمل و نقل و خدمات دریائی آبادان (سهامی خاص

دیدگاهتان را بنویسید