مزایده تعداد 20 قلم از اقلام اسقاطی ،مستعمل و نو (مازاد).کد مزایده 401/002

ارسال شده توسط ابراهیم زراوشان
دسته بندی:

مزایده تعداد 20 قلم از اقلام اسقاطی ،مستعمل و نو ،مازاد.کد مزایده 401/002

شــركت حمل ونقل وخدمات دريايى آبادان درنظردارد تعـداد 20 قلم ازاقـلام اســـقاطـى ، مستعمل و نو مختلف مازاد خـودرا بابهره گيرى از سامانه
تداركات الكترونيك دولت (ستاد) طبق شرايط ذيل ازطريق مزايده عمومى به فروش برســـاند، متقاضيان مى توانند حداكثر تاساعت 16 روزچهارشنبه
مورخ 28/10/1401 جهت دريافت برگ شـــرايط شركت درمزايده به سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشانى( ir.setadiran.WWW ( مراجعه و
نسبت 1401/11/08 مورخ 16 ساعت لغايت 1401/10/22 مورخ صبح 8 از به ثبت پيشنهاد خود در سامانه مذكور و همچنين تحـويل پاكات الف (سپرده
شـــركت درمزايده ) بصـورت دربســـته و ممهور فقط به دفتر حـراست اين شــــركت واقع در تهران ، بزرگراه فتح (شهيد احمد متوسليان) – كيلومتر5
جاده قديم تهران – كرج بعداز فتح 29 نرســـيده به پل كن پايانه شماره يك (مركزى) اقدام و رسيد اخذ نمايند.
آدرس محل بازديد:
تهران- بزرگراه آيت ا… سعيدى – نرسيده به ميدان نمازاسلامشهر- خيابان سوسنگرد (شـــهيد فخرى زاده)- روبروى تالارباغ زندگى جنب بستنى
ميهن شركت حمل ونقل وخدمات دريايى آبادان (پايانه اسلامشهر)
مهلت بازديد : از مورخ 24/10/1401 لغايت 05/11/1401) شـــنبه تاچهارشنبه ازساعت 8 الى 16( جلسه بازگشايى پاكات (بصورت عدم حضور پيشنهاد دهندگان ) :
راس ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 09/11/1401
سپرده شركت درمزايده : 5 % قيمت پايه

دیدگاهتان را بنویسید